email Contact  ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Dat geldt voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. En dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.
Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente en diaconie vermeld.

Inhoudsopgave

1. Naam van de gemeente
2. RSIN of fiscaal nummer
3. Contactgegevens
4. Bestuurssamenstelling
5. Doelstelling/visie
6. Beleidsplan
7. Beloningsbeleid
8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
9. Beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen
10. Verkorte staat van baten en lasten van de kerkelijke gemeente, met toelichting
11. Verkorte staat van baten en lasten van de diaconie, met toelichting

Toelichtingen

1. Naam van de gemeente

Tussen eikenbos en maïsvelden staat de Gereformeerde SionsKerk van Mariënberg. Geen groot gebouw, maar een vriendelijk ogend kerkje, opgetrokken uit lichte steen. Thuisbasis van zo'n 360 gemeenteleden uit Beerzerveld, Beerze, Diffelen en Mariënberg. Uitvalsbasis voor vakantiegasten, die zijn neergestreken op een van de campings in de omgeving. Op zondag komen we bij elkaar, om samen te zingen, om samen naar het woord van God te luisteren. U bent van harte welkom om eens een dienst met ons mee te maken.

2. RSIN of fiscaal nummer

Het ANBI nummer of RSIN van onze gemeente is: 002555785
Het ANBI nummer van de diaconie is: 824119368

RSIN = rechtspersonen-samenwerkingsverbanden-informatie-nummer.

Het RSIN-nummer van de landelijke PKN is 813 612 809.

3. Contactgegevens

Het contactadres van onze gemeente is:
Mevrouw N. v/d Veen
Grote Esweg 1
7795 DD Diffelen
0634113948
nicolien@bontekoe.nu

Meer contactgegevens vind u hier

4. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Zij vervullen diverse taken als lid van de kerkenraad. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door het moderamen waarin de predikant, voorzitter en vice-voorzitter, scriba en de voorzitter van de diaconie zitting hebben.

Het College van Diakenen (de Diaconie) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste 6 diakenen. Zowel de kerkenraad als de Diaconie hebben, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Het College van Kerkrentmeesters (het CvK) De commissie werkt volgens de daartoe in de kerkorde opgestelde regels en het voor de commissie bepaalde statuut. Het personeelsbeleid omvat de (hulp)koster, organisten en andere betaalde krachten. Zij heeft verder onder haar beheer de gebouwen (kerk, De Wingerd, pastorie), het orgel en de financiën. De financiële administratie is in handen van een daartoe benoemde boekhouder. Deze draagt zorg voor het opstellen van de begroting, de jaarrekening, etc. Alle kerkelijke commissies die een financieel beroep doen op de commissie maken jaarlijks een begroting en overleggen een financieel verslag van de werkelijk door hen gedane uitgaven.Zowel de kerkenraad als het CvK hebben, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Voor het statuut wordt verwezen naar de website van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN): www.pkn.nl Het statuut zelf heeft de vorm van een kerkorde; klik hier voor dit document.

5. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

6. Beleidsplan

Hier kunt u het beleidsplan van de Sionskerk inkijken die geldig is van 2013 tot 2017

Het beleidsplan van de (landelijke) Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

7. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’ (van de PKN). De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van onze gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Zie verder onder de punten 9. en 10.

Van veel activiteiten worden vooraankondigingen gedaan in het twee- of drieweekse mededelingenblad (Kerkwijzer) en de website. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd in een gemeentevergadering voor de leden; daar wordt ook een overzicht gegeven van de financiën en doet de kascommissie verslag van bevindingen.

9. Beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen

Onze verwachte bestedingen (begroting) sluiten nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en alle ambtsdragers en andere werkers/vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder 10. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

10. Verkorte staat van baten en lasten van de kerkelijke gemeente, met toelichting over het jaar 2015

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de kerkelijke gemeente in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

  Begroting 2017 Rekening 2017 Rekening 2016
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen € 7.600 € 8.439 € 7.145
Bijdragen gemeenteleden € 64.950 € 60.248 € 62.054
Subsidies en overige bijdragen van derden - - -
TOTAAL € 72.550 € 68.687 € 69.199
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 40.980 € 40.593 € 37.838
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 5.355 € 4.782 € 4.983
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 4.455 € 4.159 € 3.740
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 8.082 € 7.818 € 7.559
Salarissen (koster, organist e.d.) € 8.270 € 8.682 € 8.461
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 3.700 € 3.699 € 2.879
Lasten overige eigendommen en inventarissen € 1500 € 193 € 62
TOTAAL € 70.992 € 69.926 € 48.624
       
Resultaat (Baten - Lasten) € 1.558 € 1.239- € 3.677

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

11. Verkorte staat van baten en lasten van de diaconie, met toelichting

JAARREKENING DIACONIE 2017    
     
INKOMSTEN    
Saldo € 2.565  
Collecten   € 3.343
Giften   € 122
     
TOTAAL   € 3.465
     
     
UITGAVEN    
Afdrachtcollecten   € 1.058
Collecten speciale doelen   € 1.436
Giften   € 122
Bankkosten   € 274
Diaconaal Quotum   € 345
Diversen   € 221
Saldo winst   € 9
TOTAAL   € 3.465
     
Saldo 1 januari 2018 € 2.592  
     

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.