email Contact  ________________

tafel1

tafel2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentewerk

 

Kerkenraad Aanvullende diensten
Moderamen
Ondersteunende commissies Ontmoetingscommissies
Kinderoppas
Jeugdwerk Reserve
Missionaire commissie
Beamer-commissie
Huren van de Wingerd
 
Stichting de Stuw  

 

DE KERKENRAAD

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen en diakenen. Eenmaal per maand vergadert de raad, samen met de predikant. Het moderamen vergadert een week eerder.

OUDERLINGEN

De ouderlingen bezoeken gemeenteleden. Zij moedigen de mensen aan om te blijven geloven en naar de kerk te komen. Zo werken zij mee om het lichaam van Christus bij elkaar te houden. Een bijzondere rol wordt vervuld door de jeugdouderlingen. Zij hebben de taak om jonge mensen te helpen om in hun eigen situatie het evangelie te verstaan en daaruit te leven. Er zijn op dit moment zeven wijken in onze gemeente. Elke wijk krijgt een ouderling toegewezen. De kerkenraad vergadert één keer per maand, elf keer per jaar. Vanuit de kerkenraad worden er afgevaardigden benoemd voor de Classis Hardenberg, voor de Particuliere Synode en voor de diverse commissies.

DIAKENEN

De diakenen bieden (financiële) hulp en zetten anderen aan om hulp te bieden. Zij beheren het ingezamelde geld. Zij verrichten allerlei taken in en om de eredienst en geven voorlichting over zaken die met de diakonie in verband staan. De diakenen krijgen twee wijken toegewezen.

MODERAMEN

Het moderamen (het dagelijks bestuur) bestaat uit vier personen, namelijk: de voorzitter van de kerkenraad, dit is meestal de predikant maar dat hoeft niet, de scriba, en twee leden van de kerkenraad. Deze personen worden, uitgezonderd de predikant, voor vier jaar gekozen.
De verkiezing vindt in de kerkenraadsvergadering plaats.
Het moderamen heeft als voornaamste taken:
- voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen
- uitvoeren van kerkenraadsbesluiten
- beleidsmatig bezig zijn
- vergaderen met het moderamen van de Ned. Herv. Gemeente van Beerzerveld

ONDERSTEUNENDE COMMISSIES

WIJKDAMES

De wijkdames houden zich bezig met bezoekwerk. Zij bezoeken oudere of zieke wijkleden. Ook zijn zij present na bijvoorbeeld een geboorte.

KERKRENTMEESTERS

Het financieel beheer wordt uitgevoerd door de Kerkrentmeesters.
Eindverantwoordelijk voor het uitgevoerde beleid van deze commissie blijft de kerkenraad. Deze commissie werkt volgens de daartoe in de kerkorde opgestelde regels en het voor de commissie bepaalde statuut. Het personeelsbeleid omvat de (hulp)koster, (hulp)organist en andere betaalde krachten, uitgezonderd de predikant. Zij heeft verder onder haar beheer de gebouwen (kerk, De Wingerd, pastorie), beheer van het orgel, beheer over financiën. De financiële administratie is in handen van een daartoe benoemde boekhouder. Deze draagt zorg voor het opstellen van de begroting, jaarrekening, etc. De kerkrentmeesters heeft een eigen beleid. Alle kerkelijke commissies, die een financieel beroep doen op de kerkrentmeesters maken jaarlijks een begroting, en overleggen een financieel verslag van de werkelijk door hen gedane uitgave.

ACTIVITEITENCOMMISSIE

De activiteitencommissie organiseert allerhande acties en zamelt hiermee geld in voor zaken waar de Commissie van Beheer geen middelen voor heeft. Jaarlijks houden zij bingo's en een rommelmarkt. De commissie heeft al doende ontzettend veel geld bij elkaar gebracht.

EREDIENSTCOMMISSIE

De leden van de eredienstcommissie streven ernaar een aantrekkelijke tweede dienst te maken. Jaarlijks organiseren zij drie gezinsdiensten en diensten met nabespreking. Verder werken zij mee aan feestelijke kerkdiensten.

KERKBLADCOMMISSIE

De kerkbladcommissie stelt het kerkblad samen. Sinds januari 2001 is er een gezamenlijk kerkblad met de Hervormde gemeente van Beerzerveld uitgegeven. In deze tweewekelijkse periodiek wordt informatie verstrekt over het reilen en zeilen van beide gemeenten. De inhoud bestaat onder meer uit kerkdiensten, een overdenking en allerlei activiteiten.

VERJAARDAGSCOMMISSIE

Als u jarig bent geweest kunt u er van op aan dat iemand van het verjaardagfonds bij u aan de deur komt met een bus om een gift te doen, wat weer ten goede komt aan het bloemenfonds.

KINDEROPPAS

Elke zondagmorgen is er voor de allerkleinsten oppas
in “De Wingerd” Voor meer informatie kunt u terecht bij
Mw. D. Jaspers, tel. 0523- 251496

HET JEUGDWERK

JEUGDCENTRALE

De Jeugdcentrale vergadert ongeveer 5x per jaar samen met de clubleiding. Clubs: Eén keer in de twee weken is er club voor 9-12 jaar en voor 15 jaar en ouder in de kelder van “De Wingerd”. Aan het begin van het seizoen is er een startavond en het seizoen wordt afgesloten met een slotavond of eens in de twee jaar een clubkamp. Ook is er een gezamenlijke start-/slotavond met de clubs van de Hervormde Gemeente Beerzerveld.

KINDERNEVENDIENST

Elke zondagmorgen is er voor de kinderen kindernevendienst, dit is een onderdeel van de kerkdienst, in een van de zalen van de Wingerd. Voor de vertellingen wordt gebruikt gemaakt van het materiaal van "Vertel Het Maar". Meestal is er ook een verwerking bij, passend bij het verhaal. Tijdens advent en lijdens-/40-dagen tijd wordt gewerkt aan de hand van een project.

TIENERDIENST

We willen de tieners van nu betrokken houden bij de kerk. Dit willen we doen door in een minder formele ruimte diensten te houden in begrijpelijke taal, waar jongeren zichzelf kunnen zijn en actief mee mogen doen. De visie is de basis waarop wij onze tienerdiensten inrichten. Het grote verschil met reguliere kerkdiensten is dat jongeren tijdens tienerdiensten mogen discussiëren en vragen stellen en met andere tieners in contact kunnen komen. Ze zullen muziek horen die hen wellicht meer zal aanspreken dan de muziek in de kerk. De tieners worden zelf actief bij de diensten betrokken door hen de mogelijkheid te bieden hun gedachten hardop uit te spreken. Of dit nu geloof, vertrouwen in God of twijfels zijn, de tieners worden serieus genomen in hun denken. We proberen de tieners te stimuleren zelf thema’s en muziek aan te dragen en actief mee te denken over de tienerdiensten en eventuele jeugddiensten waaraan we mogen meewerken. We voelen ons verbonden met de gemeente die op hetzelfde tijdstip in de kerk zit, door het aansteken van de kaars, het bespreken van de mededelingen en voorbeden te doen. De leeftijdsgroep is vanaf 12 tot ongeveer 15 jaar (de eerste 3 jaren van het voortgezet onderwijs). De tieners worden door middel van affiches, berichtgeving in de kerkwijzer, afkondigingen in de kerk en een persoonlijke email op de hoogte gebracht van hun dienst. Tienerdiensten vinden plaats op de eerste zondag van de maand tijdens de ochtenddienst. Van deze dag zullen we afwijken indien er op die dag een bijzondere dienst in de kerk is waarvan wij vinden dat we tieners de kans moeten geven deze te bezoeken. Door de samenwerking met de Hervormde Gemeente te Beerzerveld hebben we ervoor gekozen de diensten ieder jaar te wisselen van locatie. Het ene jaar vinden de diensten plaats in de Wingerd van de Sionskerk, aanvang 9.30 uur. Het andere jaar vinden de diensten plaats in De Garve van de Hervormde Gemeente te Beerzerveld, aanvang 10.00 uur. We komen circa 10 keer per jaar bij elkaar. In de zomermaanden juli en augustus zijn er geen tienerdiensten.

MISSIONAIRE COMMISSIES

ZENDINGSCOMMISSIE

De zendingscommissie probeert binnen onze gemeente zoveel mogelijk geld op te halen door middel van een jaarlijkse vaste vrijwillige bijdrage en door middel van speciale zendingscollectes.
Ook hangen er bij de uitgangen van de kerk bakjes van de zending waar een ieder elke zondag bij het verlaten van de kerk, geld in kan doen voor de zending. Een ander doel van de zending is om de zending goed kenbaar te laten zijn in onze gemeente en de gemeenteleden te laten zien wat er met hun geld gebeurt. Dit willen wij doen door speciale zendingsdiensten te organiseren. 
Het hoofddoel van de zending is natuurlijk mensen bij God brengen. Door financiële steun aan Kerk in Actie zorgen wij als gemeente er samen voor dat het zendingswerk wereldwijd doorgaat, net zolang tot Christus, onze Redder en Heiland, terugkomt.

EVANGELISATIE- EN RECREATIECOMMISSIE

Deze commissie wil het evangelie op een ontspannen manier uitdragen. ’s Zomers richt zij zich vooral op de vakantiegasten die jaarlijks naar onze omgeving komen, door b.v. het aanbieden van  koffie na de eredienst, het organiseren van een fietstocht en het verspreiden van de vakantiebijbelgids. Andere activiteiten zijn het organiseren van themadiensten, sing-in en een kerstzangdienst.

ROEMENIËSTICHTING

De Roemenië commissie is haar activiteiten in 1992 begonnen. Sinds een aantal jaren is het een stichting samen met de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente van Bergentheim en ook met de Hervormde Gemeente van Beerzerveld. Een zelfstandige stichting levert een aantal voordelen op, zoals in aanmerking komen voor subsidies, etc. Het doel van de stichting is hulp geven aan de bevolking van Roemenië op een christelijke grondslag.

DEPUTAAT "KERK EN ISRAËL"

Vertegenwoordiger van onze kerk: Fam. W. Kremer, tel. 0523-251685. De werkgroep Kerk en Israël bestaat uit afgevaardigden van kerken uit de Classis Hardenberg. De werkgroep vergadert 5x per seizoen en probeert een antwoord te vinden op de vraag wat het betekent als kerk verbonden te zijn met Israël. De werkgroep treedt naar buiten door het houden van open avonden en het organiseren van excursies voor de gemeenteleden.

SLEUTELFIGUUR STICHTING DE STUW

In onze gemeente is er een sleutelfiguur van stichting de Stuw werkzaam. Als er problemen zijn van structurele aard en u weet hier geen oplossing voor of u durft niet aan te kloppen bij uw eigen kerkelijke gemeente (ouderling, diaken), dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van stichting de Stuw.   
Sleutelfiguren zijn vrijwilligers uit uw buurt waarmee u gemakkelijker contact kunt opnemen. Het zijn mensen die u in vertrouwen kunt nemen. Ze hebben geheimhoudingsplicht. De mannen en vrouwen zijn opgeleid voor dit werk en hebben de nodige levenservaring. Sleutelfiguren bieden een luisterend oor, een helpende hand, geven een steuntje in de rug. Ook hebben ze contacten met de hulpverlening om u verder te helpen. maar, alleen wanneer u dat wilt schakelen ze hulpverlening in, u bepaalt dat zelf!  Sleutelfiguren lossen geen problemen op, daar zijn reeds bestaande instanties voor. De vraag om hulpverlening ligt bij de persoon die contact zoekt met de sleutelfiguur, hij / zij bepaalt zelf of hulpverlening wordt ingezet.  De sleutelfiguren zijn rechtstreeks te bereiken via telefoonnummer 06-81607493 of via email: sleutelfiguren@destuw.nl.

COMMISSIES VAN GESPREK EN ONTMOETING

BIDSTOND

Met enige regelmaat komen we met een groepje mensen samen voor de bidstond. We zingen samen, lezen een bijbelgedeelte, soms een gedicht, en daarna gaan we bidden. Iedereen kan gebedspunten aandragen waarvoor hij/zij graag (dank)gebed wil. Zo wordt er bijv. gebeden voor de zieken (zowel in als buiten onze eigen gemeente(n), voor de nood in de wereld, voor de vervolgde medemensen, kortom: voor alles wat er die avond aangedragen wordt. Daarnaast hebben we natuurlijk ook elke keer veel om voor te danken! Het is elke keer heel waardevol om alles wat ons bezighoudt samen voor te leggen aan onze hemelse Vader. We kunnen ons zelf soms zo machteloos voelen in bepaalde situaties, en dan is het goed om te weten dat we het bij Hem neer kunnen leggen, Hij hoort ons gebed, hoe dan ook. Ons gebed is dan ook van onschatbare waarde, het is de 'motor' van ons christelijk geloof; misschien kent u de uitspraak:  'Als men wist wat het gebed kan geven, ging een ieder op zijn knieën door het leven'  De bidstond is niet alleen gebonden aan onze eigen gemeente(n), ook mensen van buiten onze eigen kerkelijke gemeente(n) zijn van harte welkom, we zijn tenslotte allemaal met elkaar in Christus verbonden. Voor een ieder die mee wil doen, u/jij bent van harte welkom, maar voel u tot niets verplicht. De data dat we samenkomen vindt u/jij in de kerkwijzer.

GEMEENTEGROEIGROEPEN

De Gemeente-Groei-Groep is een groep van jong en oud, op dit moment zo'n 15 personen, die 1x per 14 dagen samenkomt. Aan de hand van een boekje worden thema's en vragen behandeld over ons christelijk geloof, onze relatie tot God en elkaar, met de bedoeling om van elkaar te leren en zo te groeien in ons geloof en onze relatie tot elkaar en de Here Jezus. De naam Groei-groep is op twee manieren uit te leggen, nl. de groei in ons geloof, maar daarnaast ook de groei in aantal, zodat er op langere termijn misschien meerdere groepen gevormd kunnen worden. Iedereen is welkom, aangezien vertrouwen en respect voor elkaar belangrijke sleutels zijn binnen de GGG en we voor God allemaal waardevolle mensen zijn!

ALPHACURSUS

Zie de link hiernaast voor meer informatie over de Alphacursus

VROUWENVERENIGING 'DAMESCONTACT'

Het Damescontact bestaat al sinds 1959. Sindsdien komen vrouwen uit de gemeente bij elkaar om zich samen te verdiepen in het woord van God. Telkens bereiden twee personen een onderwerp voor uit het blad 'In Gesprek'. Naast het gesprek is ook de onderlinge band belangrijk voor de 11 leden van het Damescontact.

AANVULLENDE DIENSTEN

HUWELIJKSDIENSTEN

Ieder jaar worden in onze gemeente een aantal huwelijken ingezegend. Aan de inzegeningsdienst gaat een gesprek met de predikant vooraf. In dat gesprek wordt de liturgie vastgesteld en wordt gesproken over de betekenis van het huwelijk binnen de christelijke gemeenschap en over de verantwoordelijkheid van de jonggehuwden ten opzichte van kerk en gemeente.

ROUWDIENSTEN

Aan de begrafenis van gemeenteleden gaat een rouwdienst vooraf. De familie van de overledene bepaalt waar de dienst plaatsvindt. Zij bepaalt mede het karakter, de vorm en inhoud van die dienst.

RESERVE

LIEDEREN EN MUZIKALE BEGELEIDING

In de eredienst wordt momenteel al gebruik gemaakt van het nieuwe Liedboek voor de Kerken met 1016 liederen. Daarin zijn ook de 150 psalmen verwerkt. Het huidige liedboek is vooral een gebruiksboek gebleken voor de kerkdienst op zondag. Dat zal ook het eerste verband zijn waarbinnen het nieuwe liedboek zal functioneren. Maar daarnaast zijn er nog andere verbanden geformuleerd, waarvoor het nieuwe liedboek bestemd zal zijn. Zo komen we tot vier 'leefkringen':

Psalmen:
De 'Psalmberijming 1967' (de 150 psalmen zoals ze in het Liedboek voorkomen) wordt integraal opgenomen in het nieuwe liedboek. Dit psalter behoort onmiskenbaar tot het culturele en liturgische erfgoed van de Nederlandse protestantse kerken. Daarnaast zullen er ook andere berijmde en onberijmde psalmen worden gekozen. Bij de onberijmde psalmen moet men vooral denken aan de 'antwoordpsalmen' zoals deze bijvoorbeeld in Gezangen voor Liturgie zijn te vinden. De ruimte in een nieuw liedboek zal het niet toelaten om alle psalmen in verschillende vormen een plaats te geven. De keuze zal sterk bepaald worden door hun bruikbaarheid in de liturgie van de kerken.

Gezangen in het Liedboek:
Uit de gezangen die in het huidige Liedboek staan zal een ruime keuze worden gemaakt. In deze liederen komt de traditie tot ons en zo blijft de kerk van de 21e eeuw verbonden met hen die door de eeuwen heen zingend zijn voorgegaan. Naast oude liederen moeten we dan ook vooral denken aan liederen die ontstaan zijn in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en inmiddels tot de 'klassiekers' van het Nederlandse kerklied zijn gaan behoren.

Nieuwe Nederlandse liederen:
Na de verschijning van het Liedboek is de ontwikkeling van nieuwe kerkliederen in Nederland doorgegaan. Daarbij is een grote verscheidenheid aan stijlen ontstaan, passend bij de pluriformiteit van de kerken. Deze liederen zijn verzameld in liedbundels van kerkgenootschappen (zoals Gezangen voor Liturgie en Oud-Katholiek Gezangboek) maar ook in andere verzamelingen (zoals Tussentijds, Zingend Geloven, Evangelische Liedbundel) en in bundels met liederen van één dichter (zoals Huub Oosterhuis, Sytze de Vries, André Troost).

Nieuwe buitenlandse liederen:
Hierbij valt te denken aan liederen uit recent verschenen gezangboeken in het buitenland (zoals Duitsland, Zwitserland, Schotland en de Scandinavische landen), maar ook aan liederen uit Taizé en Iona en aan liederen uit andere werelddelen die in oecumenisch verband belangrijk zijn geworden en op internationale bijeenkomsten worden gezongen. Zingenderwijze ontstaan verbanden ook over de grenzen van nationaliteiten heen en wordt de gemeente van Jezus Christus tot één wereldwijde gemeenschap.

Kinder-, jeugd- en tienerliederen:
Het ontbreken van deze liederen in het Liedboek wordt allang als een gemis ervaren. Er zal een eigen repertoire van dergelijke liederen worden opgenomen. Deze liederen moeten een zodanig niveau hebben dat zij door de hele geloofsgemeenschap kunnen worden meegezongen zonder dat iemand zich tekort gedaan voelt. Deze liederen zullen daarom ook niet in een aparte rubriek, maar in de verschillende rubrieken van een nieuw liedboek worden opgenomen.

Liturgica:
De liturgische praktijk van onze tijd vraagt om te zingen varianten voor vaste elementen uit de orde van dienst (gezongen drempelgebeden, acclamaties, tafelgebeden, etc.). Maar ook moet men denken aan wat in de huiskring gebruikt kan worden, bijvoorbeeld bij de maaltijd.

Overige zangvormen:
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan canons en kernverzen (een toonzetting van een enkel bijbelvers dat op allerlei manieren zelfstandig gebruikt kan worden, bijvoorbeeld als refrein bij een gesproken tekst). Het zijn zangvormen die de eredienst en andere bijeenkomsten kunnen verlevendigen.

Gebeden en teksten voor meditatie:
Het nieuwe liedboek is ook bedoeld als persoonlijk meditatieboek voor gebruik thuis. Meditatieve teksten en gebedsteksten kunnen, naast liederen, ook een belangrijke functie vervullen in het pastoraat. In de Nederlandse traditie is een liedboek nagenoeg uitsluitend bestemd geweest voor gebruik in de eredienst. In een nieuw liedboek zullen ook meditatieve teksten worden opgenomen in verband met de toegenomen behoefte daaraan voor het persoonlijke geloofsleven.

Hiernaast zingen wij ook geregeld liederen uit de evangelische liedbundel

GEMEENTEAVOND

Minimaal één keer per jaar wordt een gemeente-avond gehouden.
Op deze avond wordt de gemeente gehoord en kunnen vragen worden gesteld over de gang van zaken in de kerk. Ruim van tevoren zal door middel van de 'Kerkwijzer' een gemeente-avond aangekondigd worden.

BIBLIOTHEEK

De boeken van de bibliotheek zijn vrij beschikbaar voor alle (doop)leden van onze gemeente. Voor het grootste deel zijn het toerustingsboekjes. Het zijn er ongeveer 35. De boekjes liggen in de Wingerd in een kastje. Er zit een schriftje bij waar je je naam en de titel van het boekje in moet schrijven met de datum wanneer je het geleend hebt.

KERKTELEFOON

Voor gemeenteleden die om welke reden dan ook niet in staat zijn om naar de kerk te komen, voor randkerkelijken die op deze manier toch een kerkdienst kunnen meemaken en voor buitenkerkelijken is er de mogelijkheid de kerkdiensten te volgen via het internet. Het enige wat u nodig hebt is een computer met internetverbinding. U kunt de dienst volgen via de website www.kerkomroep.nl. De uitzending begint ongeveer 5 minuten voor aanvang van de dienst. Daarnaast is er voor gemeenteleden die geen internetverbinding hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van kerkradio. Er is een kastje beschikbaar tegen een kleine vergoeding. De aanvragen lopen via het College van Kerkrentmeesters. Voor meer informatie kunt u terecht bij A. Olsman 0523-251601.

BEAMER-COMMISSIE

Sinds 2008 hebben we een beamer commissie. De leden van de commissie maken om toerbeurt een beamerpresentie bij speciale kerkdiensten. Te denken valt aan de adventstijd, de lijdenstijd, bevestiging ambtsdragers, doopdiensten enzovoort. Degenen die de presentatie maken doen dat ieder in hun eigen stijl zodat elke presentatie anders wordt. Ook is er af en toe muziek te beluisteren voor de dienst. De morgen kerkdiensten worden opgenomen op dvd. In het najaar van 2011 zijn we over gegaan op een nieuw systeem wat betreft de opname en uitzendingen. Alle kerkdiensten zijn rechtstreeks te beluisteren en te zien via internet! Kijk bij www.kerkomroep.nl of via de website van onze kerk. Dit is een extra service voor gemeenteleden die niet in staat zijn naar de kerk te komen om welke redenen dan ook, voor randkerkelijken die op deze manier toch een kerkdienst kunnen meemaken en voor buitenkerkelijken. Op deze manier is het een mooi evangelisatie middel. Je kunt op die manier heel veel mensen bereiken.

HUREN VAN DE WINGERD

Als u de “Wingerd” wilt huren, dan kan dat voor € 30,00,— voor een dagdeel of een avond. U kunt dan alles gebruiken voor een feestje zoals kopjes, glazen, vaatwasser enzovoort. Dit alles in overleg met de koster Ally Olsman. Telnr 0523-251601